Marsz Dobrej Żywności do Brukseli

Marsz Dobrej Żywności — Good Food March 2012, to odpowiedź środowisk konsumenckich i ekologicznych Europy na zakusy wielkich korporacji na wprowadzenie GMO na europejskie stoły.

 Początek: Koniec sierpnia 2012 r. w różnych częściach Europy

Koniec: 19 września 2012 r. w Brukseli

Bruksela debatuje nad przyszłością naszej żywności i naszych rolników. Po raz pierwszy o reformie rolnictwa europejskiego zadecydują wspólnie Parlament Europejski i rządy krajowe. Będziemy mieli wtedy szansę by domagać się takiej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która prowadzi do wytwarzania dobrej żywności i do stosowania dobrych metod w rolnictwie.

W ciągu ostatnich 50 lat nasze podatki zostały użyte do wspierania produkcji żywności metodami przemysłowymi. Rolnictwo przemysłowe jest jednak zagrożeniem dla samej egzystencji naszych rolników i to zarówno rolników Globalnej Północy, jak i Globalnego Południa.

Obecny system produkcji żywności z jednej strony podważa globalne bezpieczeństwo żywnościowe, a z drugiej wytwarza góry marnowanej żywności. Niszczy on środowisko, ponieważ opiera się on na nadużywanych nawozach sztucznych, szkodliwych pestycydach oraz paliwach kopalnych. Fermy przemysłowe opierają się na imporcie soi używanej jako pasza. Nie respektują one zasad dobrostanu zwierząt, przyśpieszają zmiany klimatyczne i prowadzą do wyludniania się obszarów wiejskich. Wzywamy do zasadniczego przewartościowania naszych systemów żywienia i rolnictwa. Wspólna Polityka Rolna musi ulec zmianie — maszerujmy, by domagać się tej zmiany!

Tego lata ci, którzy nie chcą GMO, chowu przemysłowego zwierząt i brutalnej chemizacji rolnictwa z całej Europy przemaszerują do Brukseli pieszo, pojadą na rowerach i traktorach. Na tej trasie wezmą oni udział w różnych wydarzeniach, działaniach i protestach. Zapraszamy wszystkich na 19 września do Brukseli, by tam domagać się dobrej żywności i dobrych praktyk rolnych.

Wspólna Polityka Rolna powinna:

Zabezpieczać uczciwe i stabilne ceny produktów rolnych, uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez rolnika, a także uczciwe ceny płacone przez konsumenta.

Zabezpieczać uczciwe i stabilne ceny produktów rolnych, uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez rolnika, a także uczciwe ceny płacone przez konsumenta.

Zapewniać poszanowanie naszego naturalnego, kulturalnego oraz kulinarnego dziedzictwa. Wspierać rzeczywiste gospodarstwa rodzinne, prowadzone zarówno przez doświadczonych, jak i młodych rolników — nie stać nas na utratę jeszcze większej ilości rolników!

Dopłaty powinny byś wprost powiązane z kryteriami społecznymi, ochrony zwierząt i środowiska. Publiczne pieniądze powinny być przeznaczone na dobra społecznie użyteczne!

Potrzebujemy zazielenionej, bardziej zrównoważonej gospodarki rolnej oraz promocji agro-środowiskowych metod rolniczych. Zagwarantować możliwość uprawy lokalnych białkowych roślin paszowych, zamiast importowania soi.

Zapewnić wyrównane wsparcie dla “starych” i “nowych” członków EU. Pójść w kierunku suwerenności żywnościowej. Oprzeć się na międzynarodowej odpowiedzialności, tak, by zarówno Europa jak kraje Południa mogły stać się bardziej samowystarczalne.

Odrzucić spekulację żywnością i zakończyć praktykę eksportu żywności po cenach niższych od kosztów produkcji.

Wspólnie możemy dokonać tej zmiany!

www.goodfoodmarch.eu, naturalnegeny.pl

06.08.2012. 09:08